"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

martes, 15 de septiembre de 2015

L'asseguradora de la Generalitat indemnitza Ester Quintana amb 260.931 euros

por La Directa [castellano abajo]
15 de septiembre de 2015


Els diners han estat dipositats al compte corrent de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona, tribunal que jutjarà els fets. Fa tres mesos, Jordi Jané, conseller d'Interior, va anunciar que es reservaria una partida per aquest concepte.

L’asseguradora de la Generalitat de Catalunya, Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros, ha consignat 260.931,15 euros al compte de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona en concepte d'indemnització –d'acord amb els informes forenses existents– a Ester Quintana, víctima d'una bala de goma disparada pels Mossos d'Esquadra. Sigui quina sigui la sentència del cas, Quintana rebrà aquests diners abans de la celebració del judici.

La decisió suposa un pas més en el reconeixement de la responsabilitat de la Generalitat i és el primer cop que s’indemnitza algú arran d'unes lesions causades per una bala de goma. El mes de juliol d'enguany, el conseller d'Interior, Jordi Jané, ja va anunciar que s'havia “reservat una partida” amb aquest objectiu. L'entrega d'aquests diners suposa, a més, un reconeixement de culpa que contradiu la versió sostinguda des de fa tres anys per l'exconseller d'Interior Felip Puig i pel seu successor Ramon Espadaler, segons la qual les ferides de Quintana no tenien el seu origen en l'actuació policial.

La resta de damnificats, malgrat la decisió parlamentària d’indemnitzar-los i de crear una comissió d’estudi dels casos particulars per resoldre la situació en un termini breu, no han rebut cap indemnització del govern català. En el cas d’Ester Quintana, el procés judicial seguirà el seu curs i s'hauran de dirimir les responsabilitats penals del sotsinspector Eduardo Casas Pascual i l'escopeter Llorenç Benjumea Blanco, imputats per un delicte de lesions. La pena màxima podria ser de tres anys de presó en cas que es consideri que van actuar amb imprudència o de dotze anys de presó si es dictaminés que van ser lesions doloses.

Reconeixement de l'autoria policial

Al llarg de l'últim any, un degoteig d'informacions ha anat confirmant l'autoria policial de les ferides a Ester Quintana. El mes de novembre de 2014, les noves advocades dels agents imputats van demanar una bateria de proves noves, que van ser denegades pel jutge instructor, decisió que les lletrades van recórrer. En el curs de la vista del recurs d’apel·lació celebrada davant la secció desena de l’Audiència de Barcelona, una de les advocades va corroborar que les lesions d’Ester Quintana van ser causades per una arma policial dels Mossos d’Esquadra.

Aquesta afirmació va transcendir als mitjans, ja que era la primera vegada que s’admetia l’origen de les lesions, fet que desmentia la postura oficial mantinguda fins llavors per Interior. A mitjan estiu, la secció desena va desestimar el recurs de la defensa dels agents que demanava allargar la instrucció i practicar més proves indagatòries. La desestimació del recurs es fonamentava en el fet que la instrucció ha estat molt profunda i la tesi de la lesió per un projectil de foam de la llançadora de 40 mm que pretenien introduir les defenses dels Mossos *in extremis havia quedat descartada al llarg de la investigació.

La desestimació del recurs era el darrer pas per obrir la porta a la fase següent, la del judici oral, en què l’escopeter i el sotsinspector de la Brigada Mòbil seran jutjats per les lesions de Quintana. Tot i que no hi ha calendari de judici, es pot preveure que se celebri abans del juliol de 2016.


La aseguradora de la Generalitat indemniza a Ester Quintana con 260.931 euros

El dinero ha sido depositado en la cuenta corriente de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, tribunal que juzgará los hechos.

La aseguradora de la Generalitat de Catalunya, Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros, ha consignado 260.931,15 euros en la cuenta de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona en concepto de indemnización -de acuerdo con los informes forenses existentes- a Ester Quintana, víctima de una bala de goma disparada por los Mossos d’Esquadra. Sea cual sea la sentencia del caso, Quintana recibirá este dinero antes de la celebración del juicio.

La decisión supone un paso más en el reconocimiento de la responsabilidad de la Generalitat y es la primera vez que se indemniza a alguien a raíz de unas lesiones causadas por una bala de goma. El mes de julio de este año, el conseller de Interior, Jordi Jané, ya anunció que se había “reservado una partida” con este objetivo. La entrega de este dinero supone, además, un reconocimiento de culpa que contradice la versión sostenida desde hace tres años por el ex conseller de Interior Felip Puig y por su sucesor Ramon Espadaler, según la cual las heridas de Quintana no tenían su origen en la actuación policial.

El resto de damnificados, a pesar de la decisión parlamentaria de indemnizarlos y de crear una comisión de estudio de los casos particulares para resolver la situación en un plazo brece, no han recibido ninguna indemnización del Govern catalán. En el caso de Ester Quintana, el proceso judicial seguirá su curso y se deberán dirimir las responsabilidades penales del subinspector Eduardo Casas Pascual y el escopetero Llorenç Benjumea Blanco, imputados por un delito de lesiones. La pena máxima podría ser de tres años de prisión en caso de que se considere que actuaron con imprudencia o de doce años de prisión si se dictamina que fueron lesiones dolosas.

Reconocimiento de la autoría policial


A lo largo del último año, un goteo de informaciones ha ido confirmando la autoría policial de las heridas de Ester Quintana. El mes de noviembre de 2014, las nuevas abogadas de los agentes imputados pidieron una batería de pruebas nuevas, que fueron denegadas por el juez instructor, decisión que las letradas recurrieron. En el curso de la vista del recurso de apelación celebrada ante la sección décima de la Audiencia de Barcelona, una de las abogadas corroboró que las lesiones de Ester Quintana fueron causadas por un arma policial de los Mossos d’Esquadra.

Esta afirmación trascendió a los medios, ya que era la primera vez que se admitía el origen de las lesiones, hecho que desmentía la postura oficial mantenida hasta entonces por Interior. A media tarde, la sección décima desestimó el recurso de la defensa de los agentes que pedía alargar la instrucción y practicar más pruebas indagatorias. La desestimación del recurso se fundamentaba en el hecho de que la instrucción ha sido muy profunda y la tesis de la lesión por un proyectil de la lanzadora de foam 40 mm que pretendían introducir las defensas de los Mossos in extremis había quedado destartada a lo largo de la investigación.

La desestimación del recurso era el último paso para abrir la puerta a la fase siguiente, la del juicio oral, en el que el escopetero y el subinspector de la Brigada Móvil serán juzgados por las lesiones de Quintana. A pesar de que no hay calendario de juicio, se espera que se celebre antes de julio de 2016.