"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

domingo, 4 de enero de 2015

¡Traieu les mans de Grècia! De una Grècia que lluita i resisteix!

por CADTM Europa
en castellano abajo

Les potències d’Europa i del món sencer ni tan sols van esperar la dissolució del Parlament grec i el començament de la campanya electoral per llançar una nova ofensiva de mentides i xantatges. L’objectiu és atemorir a la ciutadania grega per tal que no vote Syriza (coalició de l’Esquerra Radical) en les pròximes eleccions legislatives del 25 de gener de 2015. En efecte, secundats pels grans mitjans de comunicació europeus, «els de dalt», aquests que es diuen Juncker, Merkel, Hollande, Renzi o Moscovici, comencen la seua enèsima i brutal intervenció en els afers interiors de Grècia, a la qual, d’altra banda van transformar en el paradigma de ruïna social des que li van imposar les seues polítiques d’austeritat inhumanes i bàrbares.

El CADTM no té cap dubte de les veritables intencions d’aquells que van fer de Grècia el laboratori europeu de les seues polítiques neoliberals més extremes, i dels grecs i les gregues, veritables conillets d’índies de la seua teràpia de xoc econòmica, social i política. Hem d’esperar una escalada de la seua ofensiva ja que no poden permetre que Syriza guanye i que li sorgisquen seguidors a Europa. Utilitzaran tots els mitjans de què disposen ja que són ben conscients del que està en joc en les pròximes eleccions gregues: l’èxit o el fracàs de la guerra social que dirigeixen contra l’enorme majoria de les poblacions d’Europa.

I com el repte és tan important, hem d’esperar que "els de dalt", d’Europa i Grècia, no respecten el veredicte de les urnes que hauria de culminar, per primera vegada en la història, en la victòria de l’esquerra grega. Sense cap dubte, tractaran d’asfixiar el govern d’esquerra elegit democràticament, ja que el seu èxit eventual seria, amb tota seguretat, interpretat com un formidable estímul a la resistència dels treballadors i els pobles d’Europa.

EL CADTM, que sempre va estar al costat de la població grega lluitant contra les polítiques d’austeritat i els greus atemptats als drets socials i democràtics, novament farà tot el possible per a alertar a l’esquerra i als moviments socials a Europa i en tots llocs per a aconseguir un ampli moviment de solidaritat amb la població grega, que resisteix i lluita per a alliberar-se de la càrrega d’un deute que no solament no és seu sinó que és manifestament il·legítim, il·legal i odiós. El CADTM considera que la constitució d’una comissió internacional i ciutadana d’auditoria del deute grec, encarregada d’identificar la seua part il·legal i/o il·legítima o odiosa que no s’ha de pagar, farà que apareguen comissions semblants, i posarà a l’ordre del dia el repudi del deute il·legítim i/o il·legal de tots els països de la perifèria europea.

Ser solidari amb la població grega així com amb l’esquerra grega que resisteixen i combaten per a alliberar el país i als seus ciutadans i ciutadanes de la influència dels creditors i de la dictadura dels mercats, és actualment un deure internacionalista elemental no només de la militància sinó de tota la ciutadania europea que rebutja aquesta Europa de l’austeritat que genera misèria, racisme i barbàrie.¡Quitad las manos de Grecia! ¡De una Grecia que lucha y resiste!
CADTM Europa

Las potencias de Europa y del mundo entero ni siquiera esperaron la disolución del Parlamento griego y el comienzo de la campaña electoral para lanzar una nueva ofensiva de mentiras y chantajes cuyo objetivo es aterrorizar a la ciudadanía griega con el fin de que no vote a Syriza (Coalición de la Izquierda Radical) en las próximas elecciones legislativas del 25 de enero de 2015. En efecto, secundados por los grandes medios de comunicación europeos, «los de arriba», esos que se llaman Juncker, Merkel, Hollande, Renzi o Moscovici, comienzan su enésima y brutal intervención en los asuntos interiores de Grecia, que por otra parte transformaron en el paradigma de ruina social desde que le impusieron sus políticas inhumanas y bárbaras de austeridad.

El CADTM no tiene ninguna duda de las verdaderas intenciones de aquellos que hicieron de Grecia el laboratorio europeo de sus políticas neoliberales más extremas, y de los griegos y las griegas, verdaderos conejillos de Indias de su terapia de shock económica, social y política. Debemos esperar una escalada de su ofensiva ya que no pueden permitirse que Syriza gane y surjan seguidores en Europa. Utilizarán todos los medios de que disponen puesto que son bien conscientes de lo que está en juego en las próximas elecciones griegas: el éxito o el fracaso de la guerra social que dirigen contra la enorme mayoría de las poblaciones de Europa.

Y como el reto es tan importante, debemos esperar que “los de arriba”, de Europa y Grecia, no respeten el veredicto de las urnas que debería culminar, por primera vez en la historia, en la victoria de la izquierda griega. Sin ninguna duda, tratarán de asfixiar al gobierno de izquierda elegido democráticamente, puesto que su eventual éxito sería, con toda seguridad, interpretado como un formidable estímulo a la resistencia de los trabajadores y los pueblos de Europa.

EL CADTM, que siempre estuvo al lado de la población griega luchando contra las políticas de austeridad y los graves atentados a los derechos sociales y democráticos, nuevamente hará todo lo posible para alertar a la izquierda y a los movimientos sociales en Europa y en todos lados para lograr un amplio movimiento de solidaridad con la población griega, que resiste y lucha para liberarse de la carga de una deuda que no solamente no es suya sino que es manifiestamente ilegítima, ilegal y odiosa. El CADTM considera que la constitución de una comisión internacional y ciudadana de auditoría de la deuda griega, encargada de identificar la parte ilegal y/o ilegítima u odiosa de esa deuda que no se debe pagar, hará que aparezcan comisiones semejantes, y pondrá en el orden del día el repudio de la deuda ilegítima y/o ilegal de todos los países de la periferia europea.

Ser solidario con la población griega así como con la izquierda griega que resisten y combaten para liberar al país y a sus ciudadanos y ciudadanas de la influencia de los acreedores y de la dictadura de los mercados, es actualmente el deber internacionalista elemental no solo de la militancia sino de toda la ciudadanía europea que rechaza esta Europa de la austeridad que genera miseria, racismo y barbarie.